منزل دوست

پرسید: کدام راه نزدیک تر است؟ گفتم: به کجا؟ گفت: به منزلگه دوست گفتم: تو مگر فاصله ایی میبینی بین دل و آنکس که...