باید جسور بود!

کسی که منتظر می ماند تا انتخاب شود. هیچ وقت خوشبختی را تجربه نخواهد کرد! برای خوشبخت شدن باید جسور بود و دل را...