رها کن خشم درونت را

مادر بزرگ می گفت: هر کسی در این دنیا نان قلبش را می خورد! تنها بخشیدن و گذشتن کفایت نمی کند، رها کن خشم درونت را،...