فراخوان

فراخوان

مرا به جشن تولد فرا خوانده بودند چرا سر از مجلس ختم درآوردم؟ بیوگرافی در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ درشهرستان...