زخمم بزن

زخمم بزن

زخمم بزن، که زخم مرا مرد میکند اصلا برای عشق سرم درد می کند زخمم بزن که لا اقل این کار ساده را هر یار بی وفای...

سرمشق_تازه_عشق

سرمشق تازه عشق

قلم کنار تو افتاده، لیقه خشک شده حروف عشق به خط عتیقه خشک شده دوباره زخم تو گل کرده، دوم ماه است زمان به روی دو...