قسمتم نیستی

حیف! با این که دوستت دارم سهم دستانم از تو پرهیز است قسمتم نیستی و این یعنی: زندگی واقعا غم انگیز است! #امید صباغ...

ساعت دو شب است

ساعت دو شب است

ساعت دو شب است که با چشم بی رمق چیزی که سالهاست تو آنرا نگفته ای جز با زبان شاخه گل و جلد زرورق هر وقت حرف می زدی...