عجب رسیمه رسم زمونه

عجب رسیمه

عجب رسمیه رسم زمونه قصه ی برگ و باد خزونه میرن آدما ازونا فقط خاطره هاشون بجا می مونه کجاست اون کوچه؟ چی شد اون...