فراخوان

فراخوان

مرا به جشن تولد فرا خوانده بودند چرا سر از مجلس ختم درآوردم؟ بیوگرافی در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ درشهرستان...

لکنت شعر

لکنت شعر و پریشانی و جنجال دلم چه بگویم که کمی خوب شود حال دلم؛ کاش میشد که شما نیز خبر دار شوید لحظه ای از من و...

حال من خوب است

ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﮑﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ِ ﺩﯾﺪﻥ ِ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺭﺍ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﮑﻦ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺷﻮﺭ...