دلی بی رحم

دل بی رحم

دلی که می کشی از آن عذاب بی رحم است قبول می کنم او بی حساب بی رحم است خودت از آن دم اول سوال کردی: هست دلت چگونه؟...

شهر به خواب رفته

شهرِ خواب رفته

تصویر ماه را کسی از چاه می‌کشد شب رو به کوفه می‌کند و آه می‌کشد سمت وقوع فاجعه‌ای تازه پا گذاشت مرد غریبه‌ای...