فراخوان

فراخوان

مرا به جشن تولد فرا خوانده بودند چرا سر از مجلس ختم درآوردم؟ بیوگرافی در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ درشهرستان...

لکنت شعر

لکنت شعر و پریشانی و جنجال دلم چه بگویم که کمی خوب شود حال دلم؛ کاش میشد که شما نیز خبر دار شوید لحظه ای از من و...