منزل دوست

پرسید: کدام راه نزدیک تر است؟
گفتم: به کجا؟
گفت: به منزلگه دوست
گفتم: تو مگر فاصله ایی میبینی بین دل و آنکس که دلت منزل اوست.

اشتراک در:


برچسب ها: