فیض مطالعه

فیض مطالعه

در این دنیا، به از آنجا نیابی
که باشد یک کتاب و، یک کتابی

کتاب ارهست کمتر خور غم دوست
که از هر دوستی غمخوارتر، اوست

نه غمازی- نه نمامی شناسد
نه کس از او- نه او از کس هراسد

چو یاران دیر جوش و زود رو نیست
رفیق پول و در بند پلو نیست

نشیند با تو- تا هر وقت خواهی
ندارد از تو -خواهش های واهی

بگوید از برایت داستانها
حکایت ها کند از باستان ها

نه از خوی بدش دلگیر گردی
نه چون از مردم- از وی سیر گردی

اشتراک در: