غیر از هوایت گر هوای دیگری هم بود

غیر از هوایت گر هوای دیگری هم بود

غیر از هوایت گر هوای دیگری هم بود
در سینه ما را ماجرای دیگری هم بود

این را زمانی شاعران پیر می پرسند
جز عشق یعنی چیزهای دیگری هم بود؟!

حاشا و کَلّا ما که غیر از عشق نشنیدیم
گر زیر این گنبدصدای دیگری هم بود

ای کاش بر لبهایمان هنگام دل کندن
جز “زود برگردی” دعای دیگری هم بود

“در عیش کوشیدیم و مستی” همچنان اما
جز رأی این زندیق رأی دیگری هم بود

وقتی که تیر انداختی آیا به غیر از باد
در دشت آهوی رهای دیگری هم بود؟!

عمری هدر کردیم در پای سخن اما
این نقد را آیا بهای دیگری هم بود؟!

اشتراک در: