طرحی برای صلح 2

طرحی برای صلح ۲

شهیدی که بر خاک می خفت
سر انگشت در خون خود می زد و می نوشت
دو سه حرف بر سنگ :
« به امید پیروزی واقعی
نه در جنگ ،
که بر جنگ !»

اشتراک در: