طرحی برای صلح 1

طرحی برای صلح ۱

با گربه هایش در حیاط خانه بازی می کند
مادر، کنار چرخ خیاطی
آرام رفته در نخ سوزن
عطر بخار چای تازه
در خانه می پیچد
صدای در!
ـ “شاید پدر!”

اشتراک در: