روایت رؤیا

روایت رؤیا

فرزندم !
رویای روشنت را
دیگر برای هیچ کسی بازگو مکن !
ــ حتی برادران عزیزت ــ
می ترسم
شاید دوباره دست بیندازند
خواب تو را
در چاه
شاید دوباره گرگ …
می دانم
یازده ستاره و خورشید و ماه
در خواب دیده ای
حالا باش !
تا خواب یک ستاره ی دیگر
تعبیر خوابهای تو را
روشن کند
ای کاش … !

اشتراک در: