رها کن خشم درونت را

مادر بزرگ می گفت: هر کسی در این دنیا نان قلبش را می خورد!
تنها بخشیدن و گذشتن کفایت نمی کند، رها کن خشم درونت را، خاموش کن آتشی که جانت را می سوزاند.
بلندشو روبروی خودت دستی دراز کن، غبار نفرت را بشور، بگذار برود دور شود.
چشم بپوشان از خطای آن که دلت را آزرده!
عاقبت آنچه آدمی را از پای در می آورد و می میراند، اعمال گذشته اوست، زخم هایی که بر جان ها نهاده، رویاهایی که بر باد داده و حرف هایی که با آن ها دل هایی را شکسته است.
مادربزگ می گفت: حال دلت را خوب کن و باور کن هر کسی در این دنیا نان قلبش را می خورد…

#حاتمه ابراهیم زاده

اشتراک در: