تابدانم همچنان هستم

تابدانم همچنان هستم

تا نسوزم
تا نسوزانم
تا مبادا بی هوا خاموش …

پس چگونه
بی امان روشن نگه دارم
سالها این پاره آتش را
در کف دستم ؟

تا بدانم همچنان هستم !

اشتراک در: