بار کج

دوستت دارم های من،
همان بار کج است
که هیچوقت
به خانه دلت نرسید!

# سعید اسفندیاری

اشتراک در: