ای نگاهت از شب باغ نظر شیراز تر

ای نگاهت از شب باغ نظر شیراز تر

ای نگاهت از شب باغ نظر شیراز تر
دیگران نازند و تو از نازنینان نازتر

چنگ بردار و شب ما را چراغان کن که نیست
چنگی از تو چنگ تر یا سازی از تو سازتر

قصه ی گیسویت از امواج تحریر قمر
هم بلند آوازه تر شد هم بلند آوازتر

گشته ام دیوان حافظ را ولی بیتی نداشت
چون دو ابروی تو از ایجاز با ایجازتر

از شب جادو عبورم دادی و دیدم نبود
جادویی از سحر چشمان تو پر اعجازتر

آن که چشمان مرا تر کرد اندوه تو بود
گرچه چشم عاشقان بوده ست از آغاز تر

اشتراک در: