از من خبر بگیر

از من خبر بگیر…

تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر
وقتی دلت گرفت مرا در نظر بگیر !

در آرزوی بخت بلند و خیال تخت
از سجده سر بر آور و قرآن به سر بگیر !

کام مرا که در به درم دیرتر بده !
جان مرا که بی ثمرم  زودتر بگیر!

مگذار در حضور تو راحت طلب شوم
ناگاه منقلب شو و ناگاه در بگیر !

پروار می شویّ و گرفتار می شوی
ای عشق! ای پرنده ی در بند! پر بگیر !

#سعید توکلی

اشتراک در: