راز رسیدن

راز رسیدن

لیلی زیر درخت انار نشست درخت انار عاشق شد گل داد… سرخ سرخ گل ها انار شد… داغ داغ هر اناری هزار تا دانه...

عجب رسیمه رسم زمونه

عجب رسیمه

عجب رسمیه رسم زمونه قصه ی برگ و باد خزونه میرن آدما ازونا فقط خاطره هاشون بجا می مونه کجاست اون کوچه؟ چی شد اون...